Κλείσιμο της Ελληνικής Κοινότητας Υποστήριξης Forumgreek

H Ελληνική Κοινότητα σε λίγες ημέρες θα κλείσει. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη στην Αγγλική Κοινότητα Υποστήριξης Forumotion.Αγγλικό Φόρουμ Υποστήριξης

Προσθέστε τις ενέργειες των δημοσιεύσεων στην έκδοση κινητών

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Πήγαινε κάτω

Προσθέστε τις ενέργειες των δημοσιεύσεων στην έκδοση κινητών

Δημοσίευση από Nemo Την / Το Παρ Αυγ 21, 2015 9:46 pm

Προσθέστε τις ενέργειες των δημοσιεύσεων στην έκδοση κινητών


Δυστυχώς, η έκδοση κινητών δεν περιλαμβάνει 3 σημαντικά κουμπιά: Αποσπασμα, Επεξεργασία, Διαγραφή. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να τα εγκαταστήσετε στο φόρουμ σας, ώστε να εμφανίζονται και στην έκδοση κινητών.


Exclamation Προσοχή: Για να κάνετε αυτή τη τροποποίηση, θα πρέπει να είστε ο δημιουργός του φόρουμ για να μπορείτε να επεξεργάσετε τα πρότυπα.

Τροποποίηση του viewtopic_body προτύπου


Για να κάνετε αυτή τη τροποποίηση, πηγαίντε στον Πίνακας Διαχείρισης ► Εμφάνιση ► Πρότυπα ► Έκδοση κινητών και επεξεργαστείτε το πρότυπο
viewtopic_body
. edit

Αν δεν έχετε τροποποιήσει καθόλου αυτό το πρότυπο, ακολουθήστε την Τροποποίηση Α, αλλιώς ακολουθήστε την Τροποποίηση Β.

Τροποποίηση Α

Αυτή η τροποποίηση πρέπει να ακολουθηθεί μονάχα αν δεν έχετε τροποποιήσει καθόλου αυτό το πρότυπο. Αντικαταστήστε όλο το περιεχόμενο του προτύπου με αυτό:

Κώδικας:
<style type="text/css">.mobile-actions{float:right;padding-top:3px}
.mobile-actions li{float:left;list-style:none}
#mobile_editor {text-align:center}
#text_box {padding:6px 5%}
#mobile_editor textarea {width:100%;height:100px}
#post_status {color:#000;background:#FFF;border:1px solid #2F6BC2;border-left-width:4px;margin:4px auto;padding:4px;width:90%}
#post_status.post_progress {background-color:#FFE;border-color:#990}
#post_status.post_done {background-color:#EFE;border-color:#090}
#post_status.post_fail {background-color:#FEE;border-color:#C33}</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
     
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
        {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
        });
        }
    }
    catch(e) { }
 
  return false;
};

//]]>
</script>

<!-- BEGIN topicpagination -->
{PAGINATION}
<!-- END topicpagination -->
{POLL_DISPLAY}

<!-- BEGIN postrow -->
<div id="{postrow.U_POST_ID}">
  <!-- BEGIN hidden -->
      <div class="post {postrow.hidden.ROW_CLASS}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
        <p style="text-align:center">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
      </div>
  <!-- END hidden -->
  <!-- BEGIN displayed -->
      <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="style2 post {postrow.displayed.ROW_COUNT}{postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
        <div class="postbody">
            <div class="post_header">{L_TOPIC_BY} {postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</div>
            <ul class="mobile-actions">
              <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
              <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
              <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
            </ul>
                                <br class="clear"/>
                                <div class="content">
              <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <div class="attachbox">
                        <p class="title">{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</p>
                        <dl class="attachments">
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dt>
                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->
                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>
                              <dd>
                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                <p>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</p>
                                <!-- END switch_no_comment -->
                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                <p><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></p>
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                  <p>(<span class="ltr">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</span>) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</p>
              </dd>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dl>
                    </div>
                    <!-- END switch_attachments -->
            </div>
            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
        </div>
      </div>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
      <hr id="first-post-br" />
      <!-- END first_post_br -->
  <!-- END displayed -->
</div>
<!-- END postrow -->
<!-- BEGIN topicpagination -->
{PAGINATION}
<!-- END topicpagination -->
{INLINE_MESSAGE}
{QUICK_REPLY_FORM}

<script type="text/javascript">//<![CDATA[
(function() {
  'ForumActif Mobile Actions';
  window.$FAMA = {
 
    lang : {
      title_reply : '<b>Δημοσιεύστε μία απάντηση</b>',
      title_edit : '<b>Επεξεργαστείτε μία δημοσίευση</b>',
     
      status_progress : 'Στέλνεται, περιμένετε...',
      status_done : function(url) {
        return 'Το μήνυμα έχει υποβληθεί επιτυχώς. Παρακαλούμε <a href="' + url + '">πατήστε εδώ</a> αν δεν ανακατευθύνεστε.'
      },
      status_fail : 'Ένα σφάλμα έχει προκύψει, παρακαλούμε να δοκιμάσετε ξανά αργότερα.',
     
      delete_warning : 'Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτό το μήνυμα;',
      delete_done : 'Το μήνυμα έχει διαγραφεί επιτυχώς.',
      delete_fail : 'Το μήνυμα δεν μπορεί να διαγραφεί, παρακαλούμε να δοκιμάσετε ξανά αργότερα.',
     
      textarea_placeholder : 'Περιεχόμενο μηνύματος',
      button_submit : 'Υποβολή'
    },
 
    node : null,
 
    id : window.location.href.replace(/.*?\/t(\d+).*/, '$1'),
 
    store : new Object(),
 
    create : function(node, href) {
      var form = document.createElement('form');
      form.action = '/post';
      form.method = 'post';
      form.name = 'post';
      form.id = 'mobile_editor';
      form.innerHTML = '<div id="editor_title" class="post_header"></div><div id="text_box"><textarea placeholder="' + $FAMA.lang.textarea_placeholder + '" name="message"></textarea></div><div><input type="submit" value="' + $FAMA.lang.button_submit + '" name="post" class="defaultBtn"/><div id="post_status" style="display:none"></div></div><div id="mobile_data"></div>';
   
      form.onsubmit = function(e) {
        var t = this,
            data = $(t).serialize() + '&post=1',
            status = document.getElementById('post_status');
     
        t.post.style.display = 'none';
        status.style.display = 'block';
        status.className = 'post_progress';
        status.innerHTML = $FAMA.lang.status_progress;
     
        e.preventDefault();
     
        $.post('/post', data, function(d) {
          var redir = d.match(/.*content="\d;url=(.*?)".*/i, '$1'),
              url = redir[1] ? redir[1].replace(/&/g, '&') : window.location.pathname + (/mode=reply/.test(data) ? '?view=newest' : '');
           
          status.className = 'post_done';
          status.innerHTML = $FAMA.lang.status_done(url);
       
          window.setTimeout(function() {
            window.location.href = url;
          }, 1500);
       
        }).fail(function() {
          status.className = 'post_fail';
          status.innerHTML = $FAMA.lang.status_fail;
          t.post.style.display = '';
        });
      };
   
   
      $FAMA.node = form;
      $FAMA.change(node, href);
    },
 
    change : function(node, href) {
      node.appendChild($FAMA.node);
   
      if ($FAMA.node.mode) {
        var oldid = document.getElementById('old_post_id');
        if ($FAMA.node.mode.value == 'reply' && oldid)  {
          if (!$FAMA.store['post_' + oldid.value]) $FAMA.store['post_' + oldid.value] = new Object();
          $FAMA.store['post_' + oldid.value].reply = $FAMA.node.message.value;
        }
        else if ($FAMA.node.mode.value == 'editpost' && $FAMA.node.p) {
          if (!$FAMA.store['post_' + $FAMA.node.p.value]) $FAMA.store['post_' + $FAMA.node.p.value] = new Object();
          $FAMA.store['post_' + $FAMA.node.p.value].editpost = $FAMA.node.message.value;
        }
      }
   
      $FAMA.node.message.value = '';
   
      var mode = href.replace(/.*?mode=(.*)/, '$1'),
          pid = href.replace(/.*?p=(\d+).*/, '$1'),
          data = document.getElementById('mobile_data'),
          title = document.getElementById('editor_title');
   
   
      if (mode == 'quote') {
        if ($FAMA.store['post_' + pid] && $FAMA.store['post_' + pid].reply) $FAMA.node.message.value = $FAMA.store['post_' + pid].reply;
        title.innerHTML = $FAMA.lang.title_reply;
        data.innerHTML = '<input id="old_post_id" type="hidden" value="' + pid + '"/><input type="hidden" name="mode" value="reply"/><input type="hidden" name="t" value="' + $FAMA.id + '"/>';
      } else {
        if ($FAMA.store['post_' + pid] && $FAMA.store['post_' + pid].editpost) $FAMA.node.message.value = $FAMA.store['post_' + pid].editpost;
        title.innerHTML = $FAMA.lang.title_edit;
        data.innerHTML = '<input type="hidden" name="mode" value="editpost"/><input type="hidden" name="p" value="' + pid + '"/>';
      }

      $.get(href, function(d) {
        $('input[name="auth[]"]', d).appendTo(data);
        if (!$FAMA.node.message.value) $FAMA.node.message.value = $('#text_editor_textarea', d)[0].value;
      });
    }
 
  };
 
  for (var a = document.getElementsByTagName('A'), i = 0, j = a.length; i < j; i++) {
    if (/mobile-actions/.test(a[i].parentNode.parentNode.className)) {
      if (/mode=(?:quote|editpost)/.test(a[i].href)) {
        a[i].onclick = function(e) {
          var node = this.parentNode.parentNode.parentNode, href = this.href;
          e.preventDefault();
          $FAMA.node ? $FAMA.change(node, href) : $FAMA.create(node, href);
        };
      } else if (/mode=delete/.test(a[i].href)) {
        a[i].onclick = function(e) {
          var del = confirm($FAMA.lang.delete_warning);

          if (del) {
            $.post('/post', 'p=' + this.href.replace(/.*?p=(\d+).*/, '$1') + '&mode=delete&confirm=1', function(d) {
              alert($FAMA.lang.delete_done);
              window.location.reload();
            }).fail(function() {
              alert($FAMA.lang.delete_fail);
            });
          }
       
          e.preventDefault();
        };
      }
    }
  }
})();
//]]></script>

Θυμηθείτε να υποβάλετε το πρότυπο και να το δημοσιεύσετε. add

Τροποποίηση Β

Αυτή η τροποποίηση πρέπει να ακολουθηθεί αν έχετε επεξεργαστεί το πρότυπο αυτό. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: Επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα στην κορυφή του προτύπου:

Κώδικας:
<style type="text/css">.mobile-actions{float:right;padding-top:3px}
.mobile-actions li{float:left;list-style:none}
#mobile_editor {text-align:center}
#text_box {padding:6px 5%}
#mobile_editor textarea {width:100%;height:100px}
#post_status {color:#000;background:#FFF;border:1px solid #2F6BC2;border-left-width:4px;margin:4px auto;padding:4px;width:90%}
#post_status.post_progress {background-color:#FFE;border-color:#990}
#post_status.post_done {background-color:#EFE;border-color:#090}
#post_status.post_fail {background-color:#FEE;border-color:#C33}</style>

Βήμα 2: Βρείτε τον παρακάτω κώδικα:

Κώδικας:
<div class="post_header">{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</div>

και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα ακριβώς κάτω από τον παραπάνω κώδικα:

Κώδικας:
<ul class="mobile-actions">
  <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
  <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
  <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
</ul>

Βήμα 3: Επικολλήστε στο τέλος του προτύπου τον παρακάτω κώδικα:

Κώδικας:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
(function() {
  'ForumActif Mobile Actions';
  window.$FAMA = {

    lang : {
      title_reply : '<b>Δημοσιεύστε μία απάντηση</b>',
      title_edit : '<b>Επεξεργαστείτε μία δημοσίευση</b>',
     
      status_progress : 'Στέλνεται, περιμένετε...',
      status_done : function(url) {
        return 'Το μήνυμα έχει υποβληθεί επιτυχώς. Παρακαλούμε <a href="' + url + '">πατήστε εδώ</a> αν δεν ανακατευθύνεστε.'
      },
      status_fail : 'Ένα σφάλμα έχει προκύψει, παρακαλούμε να δοκιμάσετε ξανά αργότερα.',
     
      delete_warning : 'Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτό το μήνυμα;',
      delete_done : 'Το μήνυμα έχει διαγραφεί επιτυχώς.',
      delete_fail : 'Το μήνυμα δεν μπορεί να διαγραφεί, παρακαλούμε να δοκιμάσετε ξανά αργότερα.',
     
      textarea_placeholder : 'Περιεχόμενο μηνύματος',
      button_submit : 'Υποβολή'
    },

    node : null,
   
    id : window.location.href.replace(/.*?\/t(\d+).*/, '$1'),
   
    store : new Object(),
   
    create : function(node, href) {
      var form = document.createElement('form');
      form.action = '/post';
      form.method = 'post';
      form.name = 'post';
      form.id = 'mobile_editor';
      form.innerHTML = '<div id="editor_title" class="post_header"></div><div id="text_box"><textarea placeholder="' + $FAMA.lang.textarea_placeholder + '" name="message"></textarea></div><div><input type="submit" value="' + $FAMA.lang.button_submit + '" name="post" class="defaultBtn"/><div id="post_status" style="display:none"></div></div><div id="mobile_data"></div>';
     
      form.onsubmit = function(e) {
        var t = this,
            data = $(t).serialize() + '&post=1',
            status = document.getElementById('post_status');
       
        t.post.style.display = 'none';
        status.style.display = 'block';
        status.className = 'post_progress';
        status.innerHTML = $FAMA.lang.status_progress;
       
        e.preventDefault();
       
        $.post('/post', data, function(d) {
          var redir = d.match(/.*content="\d;url=(.*?)".*/i, '$1'),
              url = redir[1] ? redir[1].replace(/&/g, '&') : window.location.pathname + (/mode=reply/.test(data) ? '?view=newest' : '');
             
          status.className = 'post_done';
          status.innerHTML = $FAMA.lang.status_done(url);
         
          window.setTimeout(function() {
            window.location.href = url;
          }, 1500);
         
        }).fail(function() {
          status.className = 'post_fail';
          status.innerHTML = $FAMA.lang.status_fail;
          t.post.style.display = '';
        });
      };
     
     
      $FAMA.node = form;
      $FAMA.change(node, href);
    },
   
    change : function(node, href) {
      node.appendChild($FAMA.node);
     
      if ($FAMA.node.mode) {
        var oldid = document.getElementById('old_post_id');
        if ($FAMA.node.mode.value == 'reply' && oldid)  {
          if (!$FAMA.store['post_' + oldid.value]) $FAMA.store['post_' + oldid.value] = new Object();
          $FAMA.store['post_' + oldid.value].reply = $FAMA.node.message.value;
        }
        else if ($FAMA.node.mode.value == 'editpost' && $FAMA.node.p) {
          if (!$FAMA.store['post_' + $FAMA.node.p.value]) $FAMA.store['post_' + $FAMA.node.p.value] = new Object();
          $FAMA.store['post_' + $FAMA.node.p.value].editpost = $FAMA.node.message.value;
        }
      }
     
      $FAMA.node.message.value = '';
     
      var mode = href.replace(/.*?mode=(.*)/, '$1'),
          pid = href.replace(/.*?p=(\d+).*/, '$1'),
          data = document.getElementById('mobile_data'),
          title = document.getElementById('editor_title');
     
     
      if (mode == 'quote') {
        if ($FAMA.store['post_' + pid] && $FAMA.store['post_' + pid].reply) $FAMA.node.message.value = $FAMA.store['post_' + pid].reply;
        title.innerHTML = $FAMA.lang.title_reply;
        data.innerHTML = '<input id="old_post_id" type="hidden" value="' + pid + '"/><input type="hidden" name="mode" value="reply"/><input type="hidden" name="t" value="' + $FAMA.id + '"/>';
      } else {
        if ($FAMA.store['post_' + pid] && $FAMA.store['post_' + pid].editpost) $FAMA.node.message.value = $FAMA.store['post_' + pid].editpost;
        title.innerHTML = $FAMA.lang.title_edit;
        data.innerHTML = '<input type="hidden" name="mode" value="editpost"/><input type="hidden" name="p" value="' + pid + '"/>';
      }

      $.get(href, function(d) {
        $('input[name="auth[]"]', d).appendTo(data);
        if (!$FAMA.node.message.value) $FAMA.node.message.value = $('#text_editor_textarea', d)[0].value;
      });
    }
   
  };
 
  for (var a = document.getElementsByTagName('A'), i = 0, j = a.length; i < j; i++) {
    if (/mobile-actions/.test(a[i].parentNode.parentNode.className)) {
      if (/mode=(?:quote|editpost)/.test(a[i].href)) {
        a[i].onclick = function(e) {
          var node = this.parentNode.parentNode.parentNode, href = this.href;
          e.preventDefault();
          $FAMA.node ? $FAMA.change(node, href) : $FAMA.create(node, href);
        };
      } else if (/mode=delete/.test(a[i].href)) {
        a[i].onclick = function(e) {
          var del = confirm($FAMA.lang.delete_warning);

          if (del) {
            $.post('/post', 'p=' + this.href.replace(/.*?p=(\d+).*/, '$1') + '&mode=delete&confirm=1', function(d) {
              alert($FAMA.lang.delete_done);
              window.location.reload();
            }).fail(function() {
              alert($FAMA.lang.delete_fail);
            });
          }
         
          e.preventDefault();
        };
      }
    }
  }
})();
//]]></script>

Θυμηθείτε να υποβάλετε το πρότυπο και να το δημοσιεύσετε. add

Τροποποίηση Γλώσσας


Αν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση σε κάποιο κείμενο, βρείτε το
lang
ακριβώς κάτω από το
$FAMA
στο viewtopic_body πρότυπο της έκδοσης κινητών. Αυτό περιέχει όλο το κείμενο που χρησιμοποιείται σε κάθε ενέργεια και μπορείτε να το επεξεργαστείτε για να αλλάξετε ή μεταφράσετε οποιαδήποτε πρόταση. Δείχνει κάπως έτσι:

Κώδικας:
lang : {
      title_reply : '<b>Δημοσιεύστε μία απάντηση</b>',
      title_edit : '<b>Επεξεργαστείτε μία δημοσίευση</b>',
     
      status_progress : 'Στέλνεται, περιμένετε...',
      status_done : function(url) {
        return 'Το μήνυμα έχει υποβληθεί επιτυχώς. Παρακαλούμε <a href="' + url + '">πατήστε εδώ</a> αν δεν ανακατευθύνεστε.'
      },
      status_fail : 'Ένα σφάλμα έχει προκύψει, παρακαλούμε να δοκιμάσετε ξανά αργότερα.',
     
      delete_warning : 'Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτό το μήνυμα;',
      delete_done : 'Το μήνυμα έχει διαγραφεί επιτυχώς.',
      delete_fail : 'Το μήνυμα δεν μπορεί να διαγραφεί, παρακαλούμε να δοκιμάσετε ξανά αργότερα.',
     
      textarea_placeholder : 'Περιεχόμενο μηνύματος',
      button_submit : 'Υποβολή'
    },

Στην αριστερή στήλη (πχ button_submit) είναι τα alias που δεν πρέπει να τροποποιηθούν. Αυτό που θέλετε να αλλάξετε βρίσκεται στη δεξιά στήλη ανάμεσα στις αποστρόφους.
Αν επιθυμείτε, για παράδειγμα, να αλλάξετε τη λέξη Υποβολή σε Δημοσίευση, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τροποποιήσετε την ετικέτα
button_submit
ώστε να δείχνει κάπως έτσι:

Κώδικας:
button_submit : 'Δημοσίευση'

Μετά θα πρέπει πάλι να αποθηκεύσετε το πρότυπο και να το δημοσιεύσετε. add

Επίλογος


Μόλις ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, θα μπορείτε να δείτε στην έκδοση κινητών τα τρία κουμπιά. Πατώντας στο Απόσπασμα και στην Επεξεργασία ανοίγει ένας editor ακριβώς κάτω από τη δημοσίευση. Το κουμπί Διαγραφή απλώς ανοίγει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.

Ο οδηγός γράφτηκε από Ange Tuteur του Αγγλικού Φόρουμ Υποστήριξης και μεταφράστηκε από Nemo.
avatar

Nemo
Υπεύθυνος Φόρουμ
Υπεύθυνος Φόρουμ

Άντρας
Τόπος : Αθήνα, Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 1206

Nemo ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης