Συμπίεση Κώδικα CSS
Υπερσυμπίεση : (όλα σε μια γραμμή)
Απλή Συμπίεση : (ανά στοιχείo και διαγραφή λεζάντας)